Black Dog

Black Dog F75011 Armiger 1400

Armiger 1400 - Image 1
Scal„: 75mm
Produc„tor: Black Dog
Codul produsului: BLD-F75011
Disponibilitate actual„: disponibil!
Data estimat„ de expediere: vineri, 5.3.2021
Mai multe informații despre disponibilitate și data de livrare
155.48 RON sau 22200 pct.

Include 23.00% TVA

Informații principale

Produc„torBlack Dog
Codul produsuluiBLD-F75011
Greutate:0.07 kg
Scal„75mm
Ad„ugat Ón catalog:17.11.2016
Tags:English-Medieval-Army

MoŅna zaryzykowaś stwierdzenie, Ņe wraz z podbojem Królestwa Anglii przez Wilhelma ZdobywcÍ w wyniku bitwy pod Hastings z 1066 roku oraz w zwiĪzku z ogromnymi przetasowaniami w∂ród posiadaczy gruntów przeprowadzonymi krótko po tej bitwie w Anglii zaczÍ≥a siÍ wykszta≥caś warstwa rycerska. CzÍsto by≥a ona pochodzenia obcego (normaŮskiego) i popiera≥a, dbajĪc o w≥asne bezpieczeŮstwo, funkcjonowanie silnej w≥adzy centralnej w paŮstwie. Ten stan rzeczy zaczĪ≥ ulegaś zmianie pod koniec XII wieku, zw≥aszcza po ∂mierci Henryka II z rodu Plantagenetów, kiedy to proces zlewania siÍ elity angielskiej sprzed podboju normaŮskiego z górnymi warstwami Normanów przyby≥ymi z Normandii dobiega≥ koŮca. W pe≥nym (X-XIII w.) oraz póľnym (XIV-XV w.) ∂redniowieczu angielskie rycerstwo by≥o angaŅowane przede wszystkim w konflikty w Walii (zakoŮczone zresztĪ pe≥nym powodzeniem), w Szkocji oraz we Francji. Nie moŅna teŅ pominĪś udzia≥y Ryszarda Lwie Serce, króla Anglii w latach 1189-1199, w III krucjacie do Ziemi ¶wiÍtej. Wojny ze SzkocjĪ toczy≥y siÍ ze zmiennym szczÍ∂ciem i nie doprowadzi≥y w ∂redniowieczu do podboju tego kraju. O zmienno∂ci losów tych wojen moŅe ∂wiadczyś chociaŅby angielska klÍska pod Stirling z 1297 r., która zosta≥a pomszczona krótko póľniej (1298 r.) pod Falkirk. Natomiast konflikty i zatargi z FrancjĪ ciĪgnÍ≥y siÍ od XII wieku, by doprowadziś do masowego udzia≥u angielskiego rycerstwa w wojnie 100-letniej (1337-1453). Warto dodaś, Ņe w XIII wieku g≥ównym uzbrojeniem ochronnym angielskiego rycerza by≥a kolczuga, do której z czasem zaczÍto dodawaś elementy zbroi p≥ytowej. Dopiero w ostatnim okresie wojny 100-letniej oraz w czasie wojny dwóch róŅ (1455-1485) angielski rycerz stosowa≥ pe≥nĪ zbrojÍ p≥ytowĪ. W XII i XIII w. na g≥owie nosi≥ najczÍ∂ciej tzw. wielki he≥m, który od XIII wieku zaczÍto zastÍpowaś basinetem (ang. bascinet), który by≥ swoistym wariantem wcze∂niejszej ≥ebki. JeŅeli chodzi o broŮ ofensywnĪ – rzecz jasna królowa≥ miecz oraz (od pe≥nego ∂redniowiecza) takŅe kopia. Stosowano teŅ róŅnego rodzaju bronie obuchowe, jak chociaŅby nadziak (w póľnym ∂redniowieczu). 


Co oprócz modelu bÍdÍ potrzebowaś do jego sklejenia?

Greșeal„ Ón descriere? Raporteaz„ eroarea
Opiniile clienților noștrii
Adaug„ opinia ta despre: Armiger 1400
Data de livrare estimat„ a comenzii pe teritoriul ț„rii: ROMANIA
cod poștal:
modific„ set„rile adresei implicite

1 buc.
vineri, 5.3.2021

mai mult de 1 buc.
joi, 10.6.2021

GLS

1 buc.
Timp estimat de livrare:
joi, 11.3.2021

mai mult de 1 buc.
Timp estimat de livrare:
miercuri, 16.6.2021

UPS

1 buc.
Timp estimat de livrare:
joi, 11.3.2021

mai mult de 1 buc.
Timp estimat de livrare:
miercuri, 16.6.2021

DHL

1 buc.
Timp estimat de livrare:
vineri, 12.3.2021
-
luni, 15.3.2021

mai mult de 1 buc.
Timp estimat de livrare:
joi, 17.6.2021
-
vineri, 18.6.2021

Vezi costurile de livrareDac„ produsul este marcat ca și disponibil pe site Ónseamn„ c„ Ól avem pe stoc?
De obicei da, dar trimiterea comenzii Ón aceeași zi depinde de alți factori, de aceea mai important„ dec‚t statusul stocului este informația privind data estimat„ a trimiterii comenzii, vizibil„ Ón tabel, mai sus, care ia Ón considerare nu doar stocul, dar și rezerv„rile din alte comenzi, programele de livrare, orele de ridicare a coletelor de c„tre curier și multe altele.

Care e posibilitatea ca produsul s„ fie trimis la timp? Vezi mai multe informații și statistici despre termenele de realizare a comenzilor

Ad„ugat Ón catalog: 17.11.2016
Disponibilitate actual„: disponibil!
  • produs disponibil
  • produs indisponibil
  • produs disponibil la comand„
  • livrarea produselor
  • lips„
  • 1 bucat„
  • 2 buc„ți
  • 3-5 buc„ți
  • 6-10 buc„ți
  • peste 10 buc„ți
Putem aduce un produs care nu este pe site sau e indisponibil?
Produse asem„n„toare

Scal„: 1:48
Produc„tor: CMK
Codul produsului: CMF48271
Disponibilitate: disponibil!

45.90 RON sau 6600 pct.